Thảo luận - Tổng hợp key Windows và Office | Page 549 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thảo luận Tổng hợp key Windows và Office

rregi5ter

Rìu Chiến Vàng
Win 10 RTM Education Retail Online, Time: 03:20:37 05/05/2021 (GMT+7)

Win 10 RTM EducationN Retail Online, Time: 03:20:37 05/05/2021 (GMT+7)

Office19_RTM19_VisioPro2019R_Retail Phone, Time: 03:16:01 05/05/2021 (GMT+7)

Office19_RTM19_ProjectPro2019R_Retail Online, Time: 03:15:48 05/05/2021 (GMT+7)

Office16_VisioProR_Retail Online, Time: 03:37:13 05/05/2021 (GMT+7)

Windows Server 2019 RTM ServerStandard Retail Online, Time: 03:15:43 05/05/2021 (GMT+7)

Windows Server 2019 RTM ServerDatacenter Retail Online, Time: 03:15:33 05/05/2021 (GMT+7)

Windows Server Essentials 2019 RTM ServerSolution Retail Online, Time: 03:15:31 05/05/2021 (GMT+7)

Windows Server 2016 RTM ServerDatacenter Retail Online Time: 03:33:27 05/05/2021 (GMT+7)

Windows 7 Professional OEM:COA Phone, Time: 03:34:44 05/05/2021 (GMT+7)

Visual Studio 2019 RTM Enterprise Retail Online, 05/05/2021
 
Sửa lần cuối:

rregi5ter

Rìu Chiến Vàng
Win 10 RTM Professional Volume:MAK Online, Time: 00:04:54 06/05/2021 (GMT+7)

Win 10 RTM Education Retail Online, Time: 22:59:40 05/05/2021 (GMT+7)

Win 10 RTM EducationN Retail Online, Time: 22:59:40 05/05/2021 (GMT+7)

Office19_VisioPro2019R_Retail Phone, Time: 23:03:15 05/05/2021 (GMT+7)

Office16_ProjectProR_Retail Online, Time: 23:15:14 05/05/2021 (GMT+7)

Win 8 RTM Professional;ProfessionalN;Enterprise;EnterpriseN Volume:MAK Online Time: 19:00:30 06/05/2021 (GMT+7)
 
Sửa lần cuối:
Top