Thưa các cao nhân | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thưa các cao nhân

hongsasa

Gà con
Chuyện là em muốn hẹn giờ tự động chạy autoclick nhưng không biết làm thế nào, em đã thử cho autoclick vào thư mục startup nhưng chỉ hiện lên giao diện làm việc của autoclick chứ không autorun, em cũng đã thử dùng task scheduler nhưng kết quả tương tự, em thực sự không biết làm thế nào. Thật lòng xin được các cao nhân chỉ giáo.
 

vinh9911176

Búa Đá
dùng autoit thôi, nhưng giờ ít người dùng thêm dễ bị phần mềm diệt virus chặn
 


Top