Ảnh nghệ thuật - Những hình ảnh thực tế trong tự nhiên mà bạn thấy lạ và đáng sợ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh nghệ thuật Những hình ảnh thực tế trong tự nhiên mà bạn thấy lạ và đáng sợ

guest11

Rìu Chiến Chấm
Rắn 2 đầu (wolf snake) mới tìm thấy ở Ấn Độ. Khi gặp mồi, 2 đầu này giành ăn.
28108578-8296277-image-m-18_1588845902954.jpg


28108576-8296277-image-a-15_1588845890435.jpg


28108584-8296277-The_snake_say_that_it_is_14cm_long_and_has_two_fully_formed_head-a-3_1588848659323.jpg


28108580-8296277-image-a-17_1588845895729.jpg
Đội ngũ nghiên cứu động vật tại Đại Học Khoa Học và Kỹ Thuật Hong Kong (Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) khám phá một loại ốc kỳ lạ tại Ấn Độ Dương. Vì sống dước những đường dẫn của núi lửa với sức nóng cao, áp suất mạnh, nhiều acid, thiếu dưỡng khí, loại ốc này đã thích nghi với môi trường bằng cách tạo ra một lớp vỏ bằng sắt để tự bảo vệ.

28107524-0-image-a-35_1588841154356.jpg


28107526-0-image-a-40_1588841393132.jpg


28107528-0-image-a-36_1588841167550.jpg


28107550-0-image-a-39_1588841285088.jpg


28107536-0-image-a-38_1588841282002.jpg


28107558-0-image-a-37_1588841268033.jpg

Đội ngũ nghiên cứu tại Đại Học Khoa Học và Kỹ Thuật Hong Kong
 

dammage

Rìu Chiến
Đang tưởng tượng: gấp đi chơi nên sọt chân nhanh vào mang giày. :rolleyes:
rắn chui vô giày thì chưa thấy chứ bò cạp thì tui thấy rồi, đi trong rừng giày cởi ra đáng lẽ phải máng lên chỗ cao, thằng bạn tui đi khuya về buồn ngủ nên ẩu lột ra quăng đó, sáng thức dậy xọt chân vô thì phụp, rồi xong, đi cà nhắc 1 tuần

trong rừng đồ giày cởi ra còn hơi ấm nên nhiều con khoái chui vô lắm
 

guest11

Rìu Chiến Chấm
rắn chui vô giày thì chưa thấy chứ bò cạp thì tui thấy rồi, đi trong rừng giày cởi ra đáng lẽ phải máng lên chỗ cao, thằng bạn tui đi khuya về buồn ngủ nên ẩu lột ra quăng đó, sáng thức dậy xọt chân vô thì phụp, rồi xong, đi cà nhắc 1 tuần

trong rừng đồ giày cởi ra còn hơi ấm nên nhiều con khoái chui vô lắm
Một nhân viên hướng dẫn môi sinh bên Nam Phi đêm ngủ trong lều. Lúc tỉnh dậy anh thấy bốn con sư tử gần lều. Anh kịp thời chụp được vài tấm ảnh. Một con vừa ngậm giày vừa chạy, chiếc dày anh để ngoài lều. Anh nói anh rất may mắn thoát nạn nhờ chiếc giày để ngoài lều.

Norman Chauke, 28 tuổi, giáo sư hướng dẫn môi sinh tại Makuleke Limpopo , Nam Phi
28155384-8300487-image-a-68_1588935630250.jpg


Một trong 4 con ăn cắp dày của anh
28155398-8300487-image-a-66_1588935589210.jpg


Có lẽ nhờ chiếc giày mà thoát nạn
28155390-8300487-image-a-52_1588935341294.jpg


28155388-8300487-image-a-54_1588935387518.jpg


28155394-8300487-image-a-70_1588935682860.jpg


28155386-8300487-image-a-63_1588935560372.jpg
 

dammage

Rìu Chiến
Một nhân viên hướng dẫn môi sinh bên Nam Phi đêm ngủ trong lều. Lúc tỉnh dậy anh thấy bốn con sư tử gần lều. Anh kịp thời chụp được vài tấm ảnh. Một con vừa ngậm giày vừa chạy, chiếc dày anh để ngoài lều. Anh nói anh rất may mắn thoát nạn nhờ chiếc giày để ngoài lều.
chắc nó theo mùi trong giày, muỗi mòng cũng theo mùi và hơi ấm bu vô đôi giày nữa
 


Top