Mức lương thị trường nhân lực CNTT 2020 và nhiều ngành nghề | Page 17 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Mức lương thị trường nhân lực CNTT 2020 và nhiều ngành nghề

revolX

Búa Đá Đôi
Biết để deal lương phù hợp. Gồm:
  • Báo cáo thị trường nhân lực CNTT 2019, 2020 Vietnamwork
  • Bảng hướng dẫn lương 2019, 2020 Adecco Vietnam (Nhiều ngành nghề)
  • Khảo sát lương người tìm việc 2019 Vietnamwork (Nhiều ngành nghề)

Đây là những tài liệu chuyên nghiệp!

* Mời bạn tải:

No quote

Enjoy.

Gợi ý: 10 bài viết về hồ sơ và phỏng vấn nên đọc 1 lần

Đẩy lên cho những người quan tâm có thể thấy..
 
Top