Một góc cua nhiều cách xử lý khác nhau | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Một góc cua nhiều cách xử lý khác nhau

mer_nuit968

Búa Gỗ Đôi
Một góc cua nhưng có nhiều cách xử lý khác nhau. Mình thích nhất mấy pha xử lý driff., có mấy pha các tay lái còn đâm cả vào dải phân cách

 
Top