Ảnh Vui - Mỗi ngày một từ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh Vui Mỗi ngày một từ

malemkhoang

Rìu Chiến
Học được ba mươi sáu ngàn từ rồi. Còn 500 từ nữa thôi. Cố lên, cố lên, cố lên...
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
Trời... cứ tưởng:
Ngày thứ nhất: từ
Ngày thứ hai: từ từ
Ngày thứ ba: từ.. từ từ.
Ngày thứ tư: từ từ.. từ từ...
Ngày thứ năm: từ.. từ từ.. từ từ... :p
Thật không ngờ phải không. Xem tiêu đề nhảy vào xem và . . . ngợp quá.
 


Top