Thảo luận - Mạng fpt(Ép pờ tờ) tốc độ rất cao nhưng vào mạng thì rất chậm | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thảo luận Mạng fpt(Ép pờ tờ) tốc độ rất cao nhưng vào mạng thì rất chậm

luvbe3

Búa Đá Đôi
cái speedtest kia bác chọn sv ở gần thì max speed là chuyện đương nhiên thôi. chọn sing chả hạn... xem tốc độ tnao`...
 
Sửa lần cuối:

thanhdh87

Rìu Sắt
cái speedtest kia bác chọn sv ở gần thì max speed là chuyện đương nhiên thôi. chọn sing chả hạn... xem tốc độ tnao`...
đi new york vẫn đạt 200m/s
 


Top