Hướng dẫn gọi Skype lấy Confirmation ID (key VL) - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Hướng dẫn gọi Skype lấy Confirmation ID (key VL)

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
Cách gọi Skype đến Tổng Đài Kích Hoạt:

Lời nói đầu:

Như chúng ta đều biết, Microsoft đã không còn cho phép người dùng Chat với nhận viên Microsoft để nhận CID (Step 3) kích hoạt Windows hay Office nữa. Nếu có, rất phiền phức. Vì vậy, chỉ còn cách duy nhất: Dùng Skype (miễn phí) để gọi đến Tổng Đài Kích hoạt. Có thể dùng Smartphone gọi sang Mỹ nhưng tính phí cuộc gọi. Tuy nhiên, không giống như trước đây, sau khi nhập IID (Step 2) xong, Robot sẽ chuyển cuộc gọi đến nhân viên Microsoft để trao đổi trực tiếp. Điều này gây khó khăn cho những ai trình độ tiếng Anh còn yếu. Tuy vậy, không hẳn như thế mà chúng ta không làm được. tập dần rồi sẽ thành công.


call-jpg.1327Bài viết này "tái hiện" lại toàn bộ cuộc gọi Skype. Tuy nhiên, nên lưu ý, mỗi nhân viên Microsoft có những câu nói khác nhau. nếu không hiểu họ nói gì thì đợi đến khi họ nói xong, cứ "YES" :D:D:D

Trong đoạn hội thoại này, tôi gặp một nữ nhân viên, giọng rất trẻ trung, nên cô ta nói rất ít. :D

Xin mời đọc!

 • Sử dụng Skype cài trên máy tính hay Smartphone đều được
 • Có nhiều số điện thoại. nhớ chọn quốc gia rồi nhấn số.
 • Mỹ:
 • 8007548300
 • 18887251047
 • 18664323012
 • 18663742481
Anh
 • 8000188354
Canada
 • 8883527140
Công cụ chuẩn bị: Headphone + Microphone

Bắt đâu gọi: Tổng Đài Mỹ (Gọi Tổng Đài Anh hay Canada hơi khác 1 chút)

(Giọng Nam) Welcome to the Microsoft Product Activation Center
(Chào mừng bạn đến với Trung Tâm Kích Hoạt Microsoft)
 • (Khi nghe câu này, nhấn ngay phím 1 để khỏi nghe thêm lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha. (Không nhấn cũng chẳng sao)
(Giọng Nữ) To help us improve the quality of our products, services and training, this call may be recorded or monitored and information collected on this call may be accessed by Microsoft subsidiary, subsidiaries and service providers internationally. To consent your recording or monitoring of this call, press 1, or to continue without recording or monitoring, press 2.
 • (Để giúp cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ & đào tạo của chúng tôi, cuộc gọi này có thể được ghi âm hay theo dõi và công ty con Microsoft, các công ty con khác, các nhà cung cấp dịch vụ trên toàn thế giới có thể tiếp cân thông tin này. Đồng ý cho ghi âm hoặc theo dõi, nhấn phím 1 hay tiếp tục mà không ghi âm hay theo dõi, nhấn phím 2.) Không nhấn cũng chẳng sao. Sau đó, giọng nữ sẽ nói:
This call will not be recorded or monitored. (Không ghi âm cuộc gọi này)

(Giọng Nam) For security purposes, please enter the following number on your phone touchtone pad.
(Vì lý do an ninh, hãy nhâp số sau đây trên bảng điện thoại)
 • (Thông thường nhập 3 số. Thỉnh thoảng Robot yêu cầu chỉ nhập 2 số)
Thank you. Welcome to Microsoft Product Activation. Now, which kind of product would you like to activate: Please say Windows, Office or say it’s something else?
 • (Cảm ơn. Chào mừng….Bạn muốn kích hoạt sản phẩm nào: Windows, Office hay nói thứ khác?)
 • Nếu là Windows, ta nhấn phím 1. Office, nhấn phím 2.
 • Sau khi nhấn 1, Robot sẽ nói: OK, Windows
 • Sau khi nhấn phím 2, Robot sẽ nói: OK, Office.
Are you at the computer with the activation wizard open?
 • (Bạn có ngồi máy tính với bảng kich hoạt được mở không?
 • (Nhấn phím 1: Yes)
To reduce your effort, we can activate your product using a smartphone display, instead of audio self-help system. To get started, I need to send a text message to a smartphone, carrying text or data rate may apply.

Now, would you like to give me a smartphone number so that you can use that phone to activate? Say Yes or No.

 • (Để giảm bớt nỗ lực của bạn, chúng tôi có thể kích hoạt sản phẩm của bạn bằng cách sử dụng màn hình điện thoại, thay vì hệ thống tự động bằng âm thanh, có thể tính phí chuyển dữ liệu.
 • Bây giờ bạn có thể cho chúng tôi số điện thoại để bạn có thể sử dụng số đó để kích hoạt được không? Nói Yes hay No.
 • Chúng ta từ chối, nhấn phím 2
Alright. Let’s continue with audio voice system.

OK. Now take a look at your screen. I’ll ask you to tell me the Installation ID. The Installation ID is a long number broken into several groups. I’ll ask you for one group at a time. Please say or enter the digits in group 1.

 • (Được rồi. Tiếp tục với hệ thống âm thanh. OK. Hãy nhìn vào màn hình. Tôi sẽ yêu cầu bạn cho tôi biết dãy IID. Dãy IID là 1 dãy số dài được chia làm vài nhóm (9). Tôi sẽ yêu cầu bạn nhập 1 nhóm mỗi lần. Hãy nhập dãy số nhóm 1)
 • Lưu ý: Nhập từng số. Không Copy & Paste cả dãy số.
 • Sau khi nhập đúng hết 9 dãy số IID, Robot sẽ nói:
Got it. Thanks. One moment please while I look that up.
(Nếu nhập nhầm dãy số nào đó, Robot sẽ nói: I'm sorry....)

I was not able to validate your Installation ID. Please hold while I transfer you to a Microsoft representative. Please have the activation window up on your computer screen, so you have the Installation ID number handy. The representative will need this number to assist you with activating your product.

 • (Nhận được rồi. Cảm ơn. Chờ 1 lát để tôi xem xét.
 • Tôi không thể nào xác nhận IID của bạn. Xin chờ để tôi chuyển bạn sang nhân viên MS. Hãy để mở cửa sổ kích hoạt trên máy tính để bạn sẵn sàng có ngay dãy IID. Nhân viên MS cần dãy số này để giúp bạn kích hoạt sản phẩm của bạn)
 • Chuông reo. Chờ 1 lát sẽ nghe giọng Nữ nói câu sau đây:
We’d love to learn from your support experience. Would you participate in a brief survey at the end of your call?
 • (Chúng tôi muốn biết trải nghiệm của bạn được hỗ trợ ra sao. Bạn có muốn tham gia vào cuộc khảo sát khi kết thúc cuộc gọi?)
 • Nhấn 2 nếu chúng ta không tham gia.
 • Lưu ý: Vì lý do nào đó, không có NV MS nào nhận cuộc, chúng ta bị buộc phải nghe nhạc chờ rất lâu. Có khi lâu quá đành phải bỏ, cúp máy, chờ lát sau gọi lại.
Đây là cuộc nói chuyện với Nhân viên Microsoft


Thank you for calling Microsoft. You’re speaking with (Name)
(Có thể họ giới thiệu tên)
 • (Cảm ơn đã gọi đến Microsoft. Tôi tên……)
Which product are you trying to activate?
 • (Bạn đang muốn kich hoạt sản phẩm gì?)
 • Kích hoạt Windows thì nói “Windows”. Kích hoạt Office thì nói “Office”. Có thể nói “Windows 10” hoặc “Office 2016”, vv…
OK. I’ve already got the Installation ID through the IVR (Interactive Voice Response: Trả lời bằng giọng nói tương tác = Robot)
 • (OK. Tôi đã nhận được IID qua hệ thống tự động)
Let me try to validate it for you. Congratulations! I have successfully generated the Confirmation ID for you. (Are you ready to enter it? – YES)
 • (Tôi sẽ xác nhận (tạo CID) cho bạn. Chúc mừng! Tôi đã tạo CID thành công cho bạn. (Bạn sẵn sàng nhập chưa?) - YES
Now I’ll transfer the call to the Automatic Phone Machine which is going to read out the Confirmation ID to you, and your software will get activated. Alright? (OK)
 • (Bây giờ tôi sẽ chuyển cuộc gọi sang Máy Trả Lời Tự Động. Nó sẽ đọc CID cho bạn và phần mềm của bạn sẽ được kích hoạt. Rõ chưa?
Is there anything else you need assistance with, apart from that?
 • (Ngoài ra, bạn cần giúp thêm gì khác không? (- No)
Thank you for calling Microsoft. Please stay online. Here, I’m transferring your call. Have a good day. Bye Bye! (Bye)
 • (Cảm ơn đã gọi đến MS. Hãy giữ kết nối. Tôi sẽ chuyển cuộc gọi. Chúc 1 ngày vui vẻ. Chào.)
Lưu ý: trong khi chờ họ kích hoạt lấy CID họ có thể nói thêm câu này:

A little piece of information: for any queries regarding Microsoft products, you can assess support.microsoft.com, or you can call back on the same number. We’re available for 24/7. OK? (- OK)
 • (Một chút thông tin: về những câu hỏi liên quan đến các sản phẩm của MS, bạn có thể vào trang support.microsoft.com, hay gọi lại số điện thoại này. Chúng tôi có mặt 24/7)
Robot đọc CID:

Welcome back to product activation. You will need to use your keyboard to enter your Confirmation ID in the empty blocks you see near the bottom of your activation window, or you may need to click the Enter Confirmation ID button on the screen to advance. As I read 6-digit group, I’ll say which block it goes in. Now use your mouse and position your curser in the first block. Once I’ve read the entire Confirmation ID back, you’ll have a chance to hear it again. You can also say “repeat” to hear that block again. Are you ready to get started?
(Nhấn phím 1 = YES)
Block A is……


(Chào mừng bạn quay trở lại kích hoạt sản phẩm. Bạn cần sử dụng bàn phím để nhập CID vào những ô trống bạn thấy ở cuối bảng kích hoạt, hoặc bạn có thể nhấn vào nút "Nhập CID" để sang trang kế tiếp. Khi tôi đọc nhóm 6 chữ số, tôi sẽ nói nhóm đó rơi vào ô nào (A, B, C,…) Bây giờ sử dụng chuột và để con trỏ sẵn sàng vào ô đầu tiên. Khi tôi đọc xong hết (8) dãy số, bạn có cơ hội nghe lại lần nữa. Bạn có thể nói “lập lại” để nghe số ô đó lại. Bạn sẵn sàng bắt đầu chưa?
Nhấn phím 1 = Yes.
 • Lưu ý:
 • Sau khi Robot đọc hết các dãy số, muốn nghe toàn bộ lại 8 dãy, chúng ta nhấn phím 4. Muốn Robot đọc nhanh sau khi hết 1 nhóm, nhấn phím 2.
 • Có thể nhân viên Microsoft đọc CID trực tiếp, giọng khó nghe nên chuẩn bị công cụ ghi âm.
Notes: Nếu chưa rõ điều gì, hãy gửi câu hỏi bên dưới. Cảm ơn.

Chúc thành công!

Audio File: https://vocaroo.com/i/s1NKeh9Zj6iW
Xem video cuộc gọi (thực hiện bởi Mod thahtrung06):
 
Sửa lần cuối:

XuxiLady

Rìu Sắt Đôi
Bài viết hay, cảm ơn bác nhiều ạ.

Cá nhân cháu thì thích gọi tổng đài Anh hơn. Automatic voice của bên Anh nói chậm và rõ ràng hơn, còn người thật nói thì đều khó nghe như nhau ^^.
 

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
Bài viết hay, cảm ơn bác nhiều ạ.

Cá nhân cháu thì thích gọi tổng đài Anh hơn. Automatic voice của bên Anh nói chậm và rõ ràng hơn, còn người thật nói thì đều khó nghe như nhau ^^.
Tổng đài Anh nói chậm nhưng khi đọc CID thì luôn luôn là người thật (Ấn Độ), giọng rất khó nghe trong khi ở Tổng đài Mỹ, họ có thể chuyển sang cho Robot đọc.
 

OTori

Rìu Vàng
Cháu cảm ơn Bác ạ! Bác hướng dẫn rất chi tiết, lại chỉ thêm mẹo nếu không hiểu họ nói gì thì đợi đến khi họ nói xong cứ YES cứ YES YES, OK OK :p:p:p
 

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
Cháu cảm ơn Bác ạ! Bác hướng dẫn rất chi tiết, lại chỉ thêm mẹo nếu không hiểu họ nói gì thì đợi đến khi họ nói xong cứ YES cứ YES YES, OK OK :p:p:p
Chinh vì cần biết chỗ nào cần YES hay OK thì cần phải biết họ đang nói tới đâu. Có 1 chỗ phải nói NO duy nhất: đó là sau khi họ giúp lấy CID xong, họ hỏi có cần giúp gì nữa không thì cần phải nói:
NO! Thank you. Have a nice day (he-vờ nais đây) :p
 

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
@vuhahuydan Bác cho cháu hỏi là khi mình gọi là chỉ bấm số thôi chứ đâu trả lời trực tiếp đúng không ạ.
Khi cháu gọi, Robot có hỏi thì trả lời bằng cách bấm số nhé. Bác có lưu ý ở #13 phía trên. Tuy vậy, thay vì bấm số, cháu có thể trả lời trực tiếp YES hay NO vào MIC cũng được..
 

dongle905

Moderator
Thành viên BQT
Khi cháu gọi, Robot có hỏi thì trả lời bằng cách bấm số nhé. Bác có lưu ý ở #13 phía trên. Tuy vậy, thay vì bấm số, cháu có thể trả lời trực tiếp YES hay NO vào MIC cũng được..
Sao cháu nhập đúng số mà nó cứ sorry quài à bác, cháu đã kiểm tra kỹ rồi mà nó cứ sai
 

vuhahuydan

Wanderer
Tài khoản bị khóa
Sao cháu nhập đúng số mà nó cứ sorry quài à bác, cháu đã kiểm tra kỹ rồi mà nó cứ sai
Nếu cháu sử dụng Skype cài trên máy tính, bác yêu cầu cháu cài trên máy xịn hoặc Laptop. Cháu nên nhớ, cách thức này là dành cho người dùng ở thị trường Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ kích hoạt bằng SMARTPHONE. Do đó, nếu cháu cài Skype trên Windows thì phải dùng máy tốt, kết nối tốt, có MIC trong. Bằng không buộc phải sử dụng Smartphone. Bác toàn sử dụng iPhone để gọi.
 

dongle905

Moderator
Thành viên BQT
Nếu cháu sử dụng Skype cài trên máy tính, bác yêu cầu cháu cài trên máy xịn hoặc Laptop. Cháu nên nhớ, cách thức này là dành cho người dùng ở thị trường Mỹ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ kích hoạt bằng SMARTPHONE. Do đó, nếu cháu cài Skype trên Windows thì phải dùng máy tốt, kết nối tốt, có MIC trong. Bằng không buộc phải sử dụng Smartphone. Bác toàn sử dụng iPhone để gọi.
dạ cháu dùng smartphone gọi ạ, lần đầu thì được, lần sau tò mò, thay key rồi gọi tiếp thì nó cứ sorry mặc dù cháu nhập đúng ạ.
 
Top