[Hướng dẫn] Đăng ký 90 ngày dùng thử Eset Internet 13.

Tran Quang Ha
[Hướng dẫn] Hướng dẫn đăng ký 90 ngày dùng thử Eset Intenet 13.

Chào các bạn.
- Nhân ESET Internet Security 2020 Free 90 ngày dịp COVID 19, mình có test và trính ra đoạn mã .reg deal này. Gọi là múa rìu qua mắt thợ, mạn phép viết vài dòng hướng dẫn các bạn tự đăng ký 90 ngày dùng thử EIS (với Eset ở chế độ dùng thử đã kích hoạt full tính năng do đó các bạn yên tâm khi SD và đặc biệt khi hết 90 ngày dùng thử lại có thể reset 90 ngày tiếp).

og-internet-security.jpg

Các bước thực hiện:

[1] Lưu đoạn code sau dưới dạng file .reg (ví dụ là trial_EIS13_90day.reg)

Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000600\settings\DistPackage]
"DistSettings"=hex:3c,44,69,73,74,72,69,62,75,74,69,6f,6e,53,65,74,74,69,6e,67,\
73,3e,0a,09,3c,50,61,72,74,6e,65,72,49,64,3e,31,39,3c,2f,50,61,72,74,6e,65,\
72,49,64,3e,0a,09,3c,43,6f,75,6e,74,72,79,43,6f,64,65,3e,55,53,3c,2f,43,6f,\
75,6e,74,72,79,43,6f,64,65,3e,0a,09,3c,43,68,61,6e,6e,65,6c,54,79,70,65,49,\
64,3e,38,3c,2f,43,68,61,6e,6e,65,6c,54,79,70,65,49,64,3e,0a,3c,2f,44,69,73,\
74,72,69,62,75,74,69,6f,6e,53,65,74,74,69,6e,67,73,3e,0a
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000600\settings\DistPackage\AppSettings]
"ActOptions"=dword:00000005
"DealCode"=hex:33,33,36
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000006\settings\Ekrn\Info\]
"ActivationState"=-
"ActivationType"=-
"LastActivationDate"=-
"LastHwf"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000400\settings\]
"Password"=-
"Username"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Info\]
"LastActivationResult"=-
"LicensePartnerCountry"=-
"LicensePartnerId"=-
"WebActivationState"=dword:00000000
"WebClientComputerName"=""
"WebLicensePublicId"=-
"WebSeatId"=""
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Plugins\01000400\ConfigBackup\]

[2] Cài đặt EIS 13 bản mới nhất (nên tải về từ trang chủ), nếu đã cài rồi thì bỏ qua bước 2 này.

[3] Boot vào safemode và chạy file vừa lưu ở bước 1.

[4] Khởi động lại Win.

[5] Tiến hành đăng ký với email bất kỳ (chú ý là không dùng email đã đăng ký trial trước đó, khuyên dùng email 10 phút tạm hoặc email bất kỳ mà bạn nghĩ ra).

Sau 90 ngày dùng thử các bạn thực hiện lại các bước: 3-->>4-->>5 (fix này sẽ bug khi lab kết thúc chương trình khuyễn mãi này, lúc đó ta dùng code trial 30 ngày).

Chúc các bạn thành công.

+ Tặng thêm các bạn code boot vào safemode bằng file .bat:
@echo off
:: BatchGotAdmin
:-------------------------------------
REM --> Check for permissions
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"

REM --> If error flag set, we do not have admin.
if '%errorlevel%' NEQ '0' (
echo Requesting administrative privileges...
goto UACPrompt
) else ( goto gotAdmin )
:UACPrompt
echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
set params = %*:"=""
echo UAC.ShellExecute "cmd.exe", "/c %~s0 %params%", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"

"%temp%\getadmin.vbs"
del "%temp%\getadmin.vbs"
exit /B
:gotAdmin
pushd "%CD%"
CD /D "%~dp0"
:--------------------------------------
REM Check Windows Version
ver | findstr /i "5\.0\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt5x
ver | findstr /i "5\.1\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt5x
ver | findstr /i "5\.2\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt5x
ver | findstr /i "6\.0\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
ver | findstr /i "6\.1\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
ver | findstr /i "6\.2\." > nul
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
ver | findstr /i "6\.3\." > nul
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
ver | findstr /i "10\.0\." > nul
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
goto warn_and_exit
:ver_nt5x
bootcfg /raw /a /safeboot:network /id 1
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /v "*UndoSB" /t REG_SZ /d "bootcfg /raw /fastdetect /id 1"
SHUTDOWN -r -f -t 07
goto end
:ver_nt6x
bcdedit /set {current} safeboot network
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /v "*UndoSB" /t REG_SZ /d "bcdedit /deletevalue {current} safeboot"
SHUTDOWN -r -f -t 07
goto end
:warn_and_exit
echo Machine OS cannot be determined.
:end
cls
echo.
echo Windows will boot to Safe Mode in less than a minute!
echo.
echo WScript.Sleep^(WScript.Arguments^(0^)^) >"%temp%sleep.vbs" && cscript "%temp%sleep.vbs" 2000 >nul

+ Key mình đã đăng ký:
STTNamePassKeyhạn sử dụng
1EAV-0275306185sccmjpfu376KN6-XSTG-RDT5-DGC8-CNTG12/7/2020
2EAV-0275307477j3bjbbsuxk2NFP-XWHC-G92E-TRGT-AXJ412/7/2020

+ Code .reg trial 30 ngày (SD trong trường hợp code 90 ngày hết tác dụng):
Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\internal\]
"NextIndex"=hex:31,31,30,31
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000006\settings\Ekrn\Check\]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000006\settings\Ekrn\Ecp\]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000006\settings\Ekrn\Info\]
"ActivationState"=-
"ActivationType"=-
"LastActivationDate"=-
"LastHwf"=-
"LastLicenseWarning"=dword:5daf2d83
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000006\settings\Ekrn\Info\LastHwInfo\]
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000006\settings\Ekrn\PromoCodes\]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000300\settings\]
"SmonEnabled"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000400\settings\]
"Password"=-
"Username"=-
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000600\settings\DistPackage\AppSettings\]
"ActOptions"=dword:00004035
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\scheduler\exec\a6\]
"LastExec"=hex(b):00,00,00,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Info\]
"LastActivationResult"=-
"LicensePartnerCountry"=-
"LicensePartnerId"=-
"WebActivationState"=dword:00000000
"WebClientComputerName"=""
"WebLicensePublicId"=-
"WebSeatId"=""
[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Plugins\01000400\ConfigBackup\]
 
Sửa lần cuối:
Trả lời

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Sửa lần cuối:

msnori

Rìu Sắt
Free ESET NOD32 Internet Security license for 3 devices for 3 months

- Đăng ký EIS 3 tháng free cho 3 máy tính chỉ cần click đường link và điền email nhận key là OK (có thể dùng email tạm cũng được vì Ct ngửi key ngay khi đăng ký thành công).

- Tặng các bạn key mình test thử chương trình:

Xem phần đính kèm 11701
Uây bác Hà toàn hàng ngon, trang này get key có thường xuyên ko ạ hay chỉ đợt này thôi bác.
 

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Uây bác Hà toàn hàng ngon, trang này get key có thường xuyên ko ạ hay chỉ đợt này thôi bác.

- Hàng khuyến mãi theo đợt thôi, không sao, hết đợt này mình còn code get 90 day bằng file .reg nữa (chưa chia sẻ, khi nào hết bí key thì bung ra xài).
 

lazyboy

Rìu Sắt
Ở trong máy mình có sẵn key bị lỗi rồi làm cách nào để xoá nó đi chạy file .reg kia bác hà. Mình chạy đè thì lúc vào lại win vẫn vậy
 

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Bạn cho mình hỏi làm cách nào để chuyển đổi key thành licence dạng username và pass vậy. mình chỉ thấy cách chuyển từ license sang key thôi

- Nếu đã cài và add key thì bạn theo đường dẫn sau là thấy Name và Pass:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Plugins\01000400\ConfigBackup