Giveaway  ESET Internet Security 2020 Free 90 ngày dịp COVID 19 Win

Administrator
Thông thường phiên bản ESET Internet Security 2020 cho dùng thử 30 ngày. Để ủng hộ phong trào Stay home nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid 19, hãng mở rộng thời gian dùng thử thêm 60 ngày.

ESET-Internet-Security-2020.png


Để tham gia các bạn chỉ cần truy cập vào link


Tải về, cài đặt và có ngày 90 ngày
 
Trả lời

stevegigas

Gà con
Good
 

Tran Quang Ha

Moderator
Thành viên BQT
Code trial 90 ngày của chương trình khuyễn mãi này (dùng cho các bạn đã cài EIS 13 mà không muốn gỡ đi cài lại file setup khuyễn mãi). Các bạn thực hiện như sau:

[1] Lưu đoạn code sau dưới dạng file .reg (ví dụ là trial_EIS13_90day.reg)

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000600\settings\DistPackage]
"DistSettings"=hex:3c,44,69,73,74,72,69,62,75,74,69,6f,6e,53,65,74,74,69,6e,67,\
73,3e,0a,09,3c,50,61,72,74,6e,65,72,49,64,3e,31,39,3c,2f,50,61,72,74,6e,65,\
72,49,64,3e,0a,09,3c,43,6f,75,6e,74,72,79,43,6f,64,65,3e,55,53,3c,2f,43,6f,\
75,6e,74,72,79,43,6f,64,65,3e,0a,09,3c,43,68,61,6e,6e,65,6c,54,79,70,65,49,\
64,3e,38,3c,2f,43,68,61,6e,6e,65,6c,54,79,70,65,49,64,3e,0a,3c,2f,44,69,73,\
74,72,69,62,75,74,69,6f,6e,53,65,74,74,69,6e,67,73,3e,0a

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000600\settings\DistPackage\AppSettings]
"ActOptions"=dword:00000005
"DealCode"=hex:33,33,36

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000006\settings\Ekrn\Info\]
"ActivationState"=-
"ActivationType"=-
"LastActivationDate"=-
"LastHwf"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Config\plugins\01000400\settings\]
"Password"=-
"Username"=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Info\]
"LastActivationResult"=-
"LicensePartnerCountry"=-
"LicensePartnerId"=-
"WebActivationState"=dword:00000000
"WebClientComputerName"=""
"WebLicensePublicId"=-
"WebSeatId"=""

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ESET\ESET Security\CurrentVersion\Plugins\01000400\ConfigBackup\]

[2] Boot vào safemode và chạy file vừa lưu ở bước 1.
[3] Khởi động lại Win.
[4] Tiến hành đăng ký với email bất kỳ (chú ý là không dùng email đã đăng ký trial trước đó, khuyên dùng email 10 phút tạm).

Chúc các bạn thành công.

+ Tặng thêm các bạn code boot vào safemode bằng file .bat:

@echo off

:: BatchGotAdmin
:-------------------------------------
REM --> Check for permissions
>nul 2>&1 "%SYSTEMROOT%\system32\cacls.exe" "%SYSTEMROOT%\system32\config\system"

REM --> If error flag set, we do not have admin.
if '%errorlevel%' NEQ '0' (
echo Requesting administrative privileges...
goto UACPrompt
) else ( goto gotAdmin )

:UACPrompt
echo Set UAC = CreateObject^("Shell.Application"^) > "%temp%\getadmin.vbs"
set params = %*:"=""
echo UAC.ShellExecute "cmd.exe", "/c %~s0 %params%", "", "runas", 1 >> "%temp%\getadmin.vbs"

"%temp%\getadmin.vbs"
del "%temp%\getadmin.vbs"
exit /B

:gotAdmin
pushd "%CD%"
CD /D "%~dp0"
:--------------------------------------

REM Check Windows Version
ver | findstr /i "5\.0\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt5x
ver | findstr /i "5\.1\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt5x
ver | findstr /i "5\.2\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt5x
ver | findstr /i "6\.0\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
ver | findstr /i "6\.1\." > nul
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
ver | findstr /i "6\.2\." > nul
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
ver | findstr /i "6\.3\." > nul
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
ver | findstr /i "10\.0\." > nul
if %ERRORLEVEL% EQU 0 goto ver_nt6x
goto warn_and_exit

:ver_nt5x
bootcfg /raw /a /safeboot:network /id 1
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /v "*UndoSB" /t REG_SZ /d "bootcfg /raw /fastdetect /id 1"
SHUTDOWN -r -f -t 07
goto end

:ver_nt6x
bcdedit /set {current} safeboot network
REG ADD HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce /v "*UndoSB" /t REG_SZ /d "bcdedit /deletevalue {current} safeboot"
SHUTDOWN -r -f -t 07
goto end

:warn_and_exit
echo Machine OS cannot be determined.

:end

cls
echo.
echo Windows will boot to Safe Mode in less than a minute!
echo.
echo WScript.Sleep^(WScript.Arguments^(0^)^) >"%temp%sleep.vbs" && cscript "%temp%sleep.vbs" 2000 >nul
 

LivelCarla

Rìu Chiến Vàng
Free extended 90 day trial of internet security
ESET xuất xứ từ Slovakia là thương hiệu bảo mật lâu đời xuất hiện từ những năm 1990 và rất được ưa chuộng tại các quốc gia Châu Âu. Phần mềm diệt virus ESET giúp phát hiện và vô hiệu hóa các loại virus, trojan, malware, phần mềm gián điệp, lừa đảo, rootkit và các mối nguy hiểm trên Internet

Phần mềm được kéo dài 90 ngày sử dụng miễn phí mà không cần bất kỳ thông tin tín dụng nào.

Screenshot_2020-04-15-Antivirus-and-Internet-Security-Software.png


Để tham gia sử dụng anh em chỉ cần vào link bên dưới

View hidden content is available for registered users!

Click download Extened Free Trial

Screenshot_2020-04-15-Antivirus-and-Internet-Security-Software2.png

Tải về và cài đặt.

ESET.png

Bạn sẽ được dùng thử 90 ngày sản phẩm
eset1.jpg

eset2.jpg