Dũng 2M Vlog | Yamaha Jupiter Fi GP CÁCH PHỤC HỒI CAO SU ĐEN XE JUPITER TẠI NHÀ... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Dũng 2M Vlog | Yamaha Jupiter Fi GP CÁCH PHỤC HỒI CAO SU ĐEN XE JUPITER TẠI NHÀ...

dungjupiter

Búa Gỗ
CÁCH PHỤC HỒI CAO SU ĐEN XE JUPITER TẠI NHÀ...
dung-2m-vlog-yamaha-jupiter-fi-gp-cach-phuc-hoi-cao-su-den-xe-jupiter-tai-nha-92275-1589198692-5eb93f6451a7e.jpg


Anh em cũng biết xe máy đặc biệt dòng Xe Jupiter Fi có một vài chỗ có cao su...
_ Tai cầm cao su
_ Chân gác cao su
_ Cần số và đồ để chân cũng bằng cao su...
Thường anh em xài hay đi thay và mua khi nó bạc màu hay hư thôi... Nay Dũng 2M Vlog jupiter fi chia sẻ cách đơn giản anh em phục hồi cao su đen xài lâu lâu chút nha...
VIDEO CHIA SẺ TẠI ĐÂY: https://bit.ly/2Nmk1je
 
Sửa lần cuối:


Bài Viết Mới

Top