Mac Apps - Donemax DMmenu for Mac (Key lifetime) - Tối ưu hóa hệ thống | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Mac Apps Donemax DMmenu for Mac (Key lifetime) - Tối ưu hóa hệ thống

bungbao

Rìu Chiến Bạc
Donemax DMmenu cho Mac được thiết kế để quản lý, tối ưu hóa và tăng cường hệ thống Mac một cách hiệu quả. Ứng dụng đầy đủ và có thể thực hiện nhiều tác vụ trên Mac một cách dễ dàng. Là một công cụ quản lý Mac toàn diện, nó cung cấp nhiều hơn 8 chức năng chính và các tùy chọn khác để quản lý hiệu quả
Các tính năng chính:
 • Menu bắt đầu kiểu Windows dành cho Mac
 • Tăng tốc độ máy Mac của bạn bằng 1-Click
 • Mở nhanh ứng dụng bạn muốn
 • Truy cập thuận tiện vị trí hoặc tài liệu được sử dụng thường xuyên
 • Quản lý công tắc tất cả-mạnh mẽ từ một nơi
 • Gỡ cài đặt các ứng dụng không mong muốn và xóa tất cả các tệp liên quan
 • Trình quản lý mục khởi động
 • Quản lý ổ đĩa trên Mac
 • Xóa nhanh các tệp và mục vô dụng
Hỗ trợ hệ điều hành: Mac OS X 10,7 (Lion) mới nhất macOS 10,15 (Catalina)
Giá: $14,95/giấy phép cá nhân
link tải: https://www.donemax.com/freetrial/DMmenu.dmg
key:
Điều khoản
 • Đây là giấy phép suốt đời cho DMmenu dành cho Mac 1,0
 • Sử dụng phi thương mại
 • Không hỗ trợ cài đặt lại hoặc cập nhật sau khi Giveaway
 • Vui lòng sử dụng giấy phép này trước ngày 30 tháng 4 2020
 


Top