Mac Apps - Donemax DMclone + Key - Sao chép, khôi phục dữ liệu ổ cứng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Mac Apps Donemax DMclone + Key - Sao chép, khôi phục dữ liệu ổ cứng

bungbao

Rìu Chiến Bạc
Dmclone cho Mac là một phần mềm Clone đĩa mạnh mẽ. Nó có thể sao chép bất kỳ loại ổ cứng từ một địa chỉ khác một cách dễ dàng và nhanh chóng. Bạn chỉ cần chọn ổ đĩa nguồn và ổ đĩa đích, sau đó nhấp vào nút clone để sao chép dữ liệu từ ổ đĩa nguồn đến ổ đĩa đích.
Các tính năng chính:
  • Hai bước để sao chép một ổ đĩa cứng
  • Cách dễ dàng để tạo ảnh đĩa trên máy Mac
  • Sao lưu Mac OS
  • Sao lưu mọi nơi
  • Đĩa trùng lặp
  • Khôi phục dữ liệu bị mất
Bước 1. Tải về DMclone cho Mac:
Mã:
 https://www.donemax.com/freetrial/DMclone.dmg
Bước 2. Cài đặt DMclone cho Mac trên máy Mac của bạn và mở nó, nhấp vào nút "activate".
Sử dụng mã giấy phép dưới đây để kích hoạt nó:
Điều khoản

  • Đây là giấy phép suốt đời cho Donemax DMclone cho Mac 1,0
  • Sử dụng phi thương mại
  • Không hỗ trợ cài đặt lại hoặc cập nhật sau khi Giveaway
  • Sử dụng giấy phép này trước ngày 31 tháng 5, 2020
 

SOLID88

Gà con
good link bro. thanks
 


Top