Điện thoại LG của mình bị đứng màn hình | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Điện thoại LG của mình bị đứng màn hình

  • Thread starter phuonglan06
  • Ngày gửi
P

phuonglan06

Mình có cái điện thoại LG mua 1 năm rồi, tự nhiên đang xài màn hình bị đơ hông xài được nưa
Điện thoại thì mình mua cái mới rồi, nhưng mà nhiều dữ liệu quan trọng. Khơi động lại cũng hông được luôn.
Ai biết chỉ giùm mình với
 


Bài Viết Mới

Top