Hỏi/ Thắc mắc - Dãy lệnh sau có nguy hiểm không các bạn? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Dãy lệnh sau có nguy hiểm không các bạn?

anhanh srdcp

Búa Gỗ
Chả là mình lục lại key đã add, tìm trên mạng thì ra cách này, liệu có được hay nguy hiểm gì không, mình không chuyên nên nhờ bạn nào giải đáp giúp?
 

dungltcd

Lạt Ma
Chả là mình lục lại key đã add, tìm trên mạng thì ra cách này, liệu có được hay nguy hiểm gì không, mình không chuyên nên nhờ bạn nào giải đáp giúp?
{flame} {flame} {flame} Covid-19 đó!!
 

bbkim

Mỗi người một câu chuyện
Tìm được key lưu trong reg thôi. Xóa trong reg thì nó có mò cả ngày cũng không ra.
 


Bài Viết Mới

Top