Ảnh nghệ thuật - Chúng ta đang trải nghiệm cảm giác cách ly xã hội sau vài tuần vì dịch Covid 19? Còn chúng là thời gian của cả một đời... | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh nghệ thuật Chúng ta đang trải nghiệm cảm giác cách ly xã hội sau vài tuần vì dịch Covid 19? Còn chúng là thời gian của cả một đời...

malemkhoang

Rìu Chiến
Không được học, không chịu đi học,
không có nghề nghiệp gì...
Chấp nhận đi...
Cứ như con heo ấy... không bị nhốt vì còn biết đóng phim...

Phim con heo... bebe...

 
Sửa lần cuối:


Bài Viết Mới

Top