Canh tác thông minh sử dụng mạng 5G | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Canh tác thông minh sử dụng mạng 5G

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thay vì lao động ngoài trời cực nhọc, nông dân Trung Quốc sử dụng hệ thống theo dõi giám sát để kịp thời phát hiện tình trạng cây trồng và xử lý.

Continue reading...
 


Top