Hướng dẫn - Cách làm xe máy cũ nhúng êm hơn bằng tăng chỉnh phuộc nhanh gọn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hướng dẫn Cách làm xe máy cũ nhúng êm hơn bằng tăng chỉnh phuộc nhanh gọn

Cách làm xe máy nhúng êm hơn nhanh gọn
95c20a9c81c2bbff374a98b232b2f5b7.jpg

Anh em chạy xe lâu ngày phuộc xe nó cũng nhão dần
Các bạn nên làm theo mẹo nhỏ này
Nó giúp anh em cải thiện thêm phần nào xe nhúng êm ái hơn
Xem video chia sẻ tại đây:
 


Top