Ảnh Vui - Bé bự | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ảnh Vui Bé bự

anhtuan1967

Rìu Chiến Chấm
Nhìn ghê quá. Cái này bạn làm từ AI à? Nếu vậy thì bạn nên làm một bài giới thiệu cách làm ảnh từ AI đi. Mảng này khá mới và chưa thấy ai viết bài.
 

Long Sao


Junior Moderator
Hiện tại đồ bự đều chất hóa cả do đó ham là thâm đấy. Do đó cái gì bình thường thôi chứ mấy cái này ham là đại thâm luôn. Mất cả chì lẫn chài
 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
mặn :confused:
ngày trước bị em leader team marketing cty cũ theo đuổi, mặc dù em cũng chỉ bằng 1 nửa trong ảnh này thôi, nhưng tôi biết tôi kham không nổi nên luôn giữ khoảng cách. rất xinh, gia đình cũng khá giả nhưng nói quá nhiều, đau hết cả đầu, cứ 3 câu công việc thì nó lại đâm 1 câu chọc ghẹo mình vào, mỗi lần cần tìm e trao đổi công việc cảm thấy áp lực ngang

p/s: tôi ghét trà sữa {choler}

Skype_Picture_2024_05_28T03_25_56_173Z121e7593589e5c7a.jpeg
 


Top