Active Password Changer Ultimate 11.0 + WinPE - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Active Password Changer Ultimate 11.0 + WinPE

Akon161


Junior Moderator
Thành viên BQT


Active Password Changer Ultimate – được thiết kế để đặt lại quản trị địa phương và người sử dụng mật khẩu trên cửa Sổ điều hành hệ thống trong trường hợp của người quản Trị mật khẩu hoặc bị lãng quên mất. Bạn không cần phải cài đặt lại và cấu hình lại hệ điều hành để ghi vào Sổ. Hoạt động mật Khẩu Đổi bạn như một quản Trị hay một người nào đó với một mật khẩu trống.

Hoạt động mật Khẩu Đổi cũng cung cấp khả năng để quản lý với trong đó ngày và lần trong tuần mà các người sử dụng tài khoản được phép nhập vào máy tính, đó là hữu ích cho việc ngăn chặn những đăng nhập vào tài khoản bạn chọn (hay loại bỏ mà loại cấm).

Tính năng
• Hồi phục khẩu từ nhiều vùng
• RESET QUẢN TRỊ CỦA/CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẬT KHẨU
• Mật khẩu phần mềm Đổi Phát hiện SAM (Microsoft cơ sở Dữ liệu An ninh)
• PHÁT HIỆN/HIỂN THỊ TẤT CẢ
• SAM CÁC TẬP TIN
• Mật khẩu phần mềm Đổi Hiển thị tất cả người sử dụng địa phương
• HIỂN THỊ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN
• Mật khẩu phần mềm Đổi Lại Dùng được vô hiệu hóa cờ
• VÔ HIỆU LỰC LƯỢNG THÔNG MINH
• THẺ ĐĂNG NHẬP
• Đổi mật khẩu và đĩa cd
• GÓI CUỐI CÙNG VỚI
• UNIX DỰA TRÊN MỘ[email protected]ĐĨA CD
• Đổi mật khẩu phần mềm và Đĩa Khởi động Giả for Windows
• ĐĨA KHỞI ĐỘNG TÁC GIẢ CHO CỬA SỔ LƯU TRỮ
• Đổi mật khẩu phần mềm có Thể chạy từ đĩa CD hoặc USB
• CHẠY TỪ USB
• Mật khẩu phần mềm Đổi hỗ trợ cho VIRUS/GPT
• HỖ TRỢ CHO VIRUS/GPT
• Mật khẩu phần mềm Đổi: BÉO exFAT, SAFARI, HFS+ file hệ thống
• BÉO exFAT, SAFARI, HFS+
• Mật khẩu phần mềm Đổi hỗ trợ IDE SATA tha USB SSD ĐĨA đĩa
• IDE SATA tha
• USB SSD ĐĨA
• Mật khẩu phần mềm Đổi được đăng nhập thời gian
• KHẢ NĂNG ĐỂ QUẢN LÝ
• NHẬP THỜI GIAN
• Mật khẩu phần mềm Đổi hỗ trợ HỆ điều hành cũ
• GIÀ HỆ ĐIỀU HÀNH HỖ TRỢ

Title Release: Active.Password.Changer.Ultimate.11.0 + WinPE
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:


Active Password Changer Ultimate 11.0 WinPE

To view the content, you need to Sign In or Register.
Active Password Changer Ultimate 11.0

To view the content, you need to Sign In or Register.
 

kavin19

Gà con
Active Password Changer Ultimate – được thiết kế để đặt lại quản trị địa phương và người sử dụng mật khẩu trên cửa Sổ điều hành hệ thống trong trường hợp của người quản Trị mật khẩu hoặc bị lãng quên mất. Bạn không cần phải cài đặt lại và cấu hình lại hệ điều hành để ghi vào Sổ. Hoạt động mật Khẩu Đổi bạn như một quản Trị hay một người nào đó với một mật khẩu trống.

Hoạt động mật Khẩu Đổi cũng cung cấp khả năng để quản lý với trong đó ngày và lần trong tuần mà các người sử dụng tài khoản được phép nhập vào máy tính, đó là hữu ích cho việc ngăn chặn những đăng nhập vào tài khoản bạn chọn (hay loại bỏ mà loại cấm).

Tính năng
• Hồi phục khẩu từ nhiều vùng
• RESET QUẢN TRỊ CỦA/CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG MẬT KHẨU
• Mật khẩu phần mềm Đổi Phát hiện SAM (Microsoft cơ sở Dữ liệu An ninh)
• PHÁT HIỆN/HIỂN THỊ TẤT CẢ
• SAM CÁC TẬP TIN
• Mật khẩu phần mềm Đổi Hiển thị tất cả người sử dụng địa phương
• HIỂN THỊ TẤT CẢ CÁC THÔNG TIN
• Mật khẩu phần mềm Đổi Lại Dùng được vô hiệu hóa cờ
• VÔ HIỆU LỰC LƯỢNG THÔNG MINH
• THẺ ĐĂNG NHẬP
• Đổi mật khẩu và đĩa cd
• GÓI CUỐI CÙNG VỚI
• UNIX DỰA TRÊN MỘ[email protected]ĐĨA CD
• Đổi mật khẩu phần mềm và Đĩa Khởi động Giả for Windows
• ĐĨA KHỞI ĐỘNG TÁC GIẢ CHO CỬA SỔ LƯU TRỮ
• Đổi mật khẩu phần mềm có Thể chạy từ đĩa CD hoặc USB
• CHẠY TỪ USB
• Mật khẩu phần mềm Đổi hỗ trợ cho VIRUS/GPT
• HỖ TRỢ CHO VIRUS/GPT
• Mật khẩu phần mềm Đổi: BÉO exFAT, SAFARI, HFS+ file hệ thống
• BÉO exFAT, SAFARI, HFS+
• Mật khẩu phần mềm Đổi hỗ trợ IDE SATA tha USB SSD ĐĨA đĩa
• IDE SATA tha
• USB SSD ĐĨA
• Mật khẩu phần mềm Đổi được đăng nhập thời gian
• KHẢ NĂNG ĐỂ QUẢN LÝ
• NHẬP THỜI GIAN
• Mật khẩu phần mềm Đổi hỗ trợ HỆ điều hành cũ
• GIÀ HỆ ĐIỀU HÀNH HỖ TRỢ

Title Release: Active.Password.Changer.Ultimate.11.0 + WinPE
Developer: Home Page
License: ShareWare
OS: Windows
Download:

Active Password Changer Ultimate 11.0 WinPE

No quote

Active Password Changer Ultimate 11.0

No quote
 
Top