Reviews Xe - 2024 VinFast VF8 Review: Not As Bad As I Thought | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Reviews Xe 2024 VinFast VF8 Review: Not As Bad As I Thought

VNZ-NEWS

Administrator
Thành viên BQT
Một bài Review đánh giá chiếc VF8 của một Youtube nước ngoài
Youtube chia sẻ trong đoạn giới thiệu ngắn:
Đánh giá VinFast VF8 2024! VF8 là mẫu crossover chạy hoàn toàn bằng điện của một thương hiệu Việt mà ở Mỹ chưa từng nghe tới. Nó đã bị chỉ trích về mọi thứ, hôm nay tôi sẽ tìm hiểu xem liệu nó có xứng đáng với danh tiếng đó hay không. Tôi sẽ đánh giá chiếc VinFast VF8 mới này và tôi sẽ cho bạn thấy nhiều điểm đặc biệt và tính năng. Tôi cũng sẽ ngồi sau tay lái và cho bạn thấy cảm giác lái xe như thế nào.


 

Swings Onlyone

Rìu Vàng Đôi
VIP User
youtuber này chỉ có thể xem như một KOL KOC mà thôi, không tính là users đúng nghĩa.
đây mới là users đúng nghĩa:

Mã:
https://www.youtube.com/@LexiGotAVinfast
 


Top