youtube tv | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

youtube tv

  1. VNZ-NEWS

    Google YouTube TV bắt đầu chạy thử chức năng Multi -View, hỗ trợ phát cùng lúc tối đa bốn kênh

    Vn-Z.vn Ngày 16 tháng 03 năm 2023, Youtube cho biết họ đã cung cấp chức năng Muti View cho một số người dùng TV Google YouTube , đây là chức năng dịch vụ truyền hình được đánh giá cao , cho phép một số người dùng xem tối đa bốn kênh TV trên màn hình cùng một lúc. Trong giai đoạn thử nghiệm TV...
  2. VNZ-NEWS

    Youtube thay đổi mô hình quảng cáo mở rộng mảng truyền hình

    (Vn-Z.vn) Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Theo giới truyền thông công nghệ quốc tế, YouTube đã công bố số liệu kinh doanh đến tháng 12/2020 cho thấy có 120 triệu người xem YouTube hoặc YouTube TV tại nhà trên màn hình TV. Được biết vào tháng 3 năm 2020, con số này là 100 triệu. YouTube cho...
Top