word | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

word

 1. Katsudonnn

  Chỉnh Smart Art trong Word

  Em muốn hỏi là có phím tắt nào để các ô nó tự khớp chiều cao độ rộng với chữ cho đẹp không ạ chứ ngồi dùng tay kéo ô nãy giờ mỏi quá{after_boom}
 2. C

  help me !!!! Lỗi in trong word

  em làm bài luận yêu cầu dùng footnote, thiết lập đầy đủ rồi, mà in trong máy này thì nó hiện đánh số từng trang riêng, đưa sang máy khác in thì nó lại hiện một lèo thứ tự vậy, trong khi cái print preview thì lại hiện đánh số theo từng trang. Không biết lỗi ở đâu nữa, mà làm sao chỉnh cho máy kia...
 3. P

  Hỏi/ Thắc mắc Word - Cùng một Autoshape mà khác nhau giữa các files?

  Kính gửi: Các cao nhân trên cộng đồng tin học. Hôm nay, ngày 29 tháng 11 năm 2019. Tôi có chút vấn đề là có 1 cái Autoshape mà trên mỗi files nó lại khác nhau. Trên file này thì sau khi Group shapes thì vừa di chuyển cả khối, vừa di chuyển từng shape (1 ảnh là dấu, 1 ảnh là chữ ký) được, định...
 4. Administrator

  Những trang web lớn nhất thế giới đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho hệ thống của mình ?

  Bạn có bao giờ tò mò Google, Youtube, Facebook, Twitter, Yahoo, Bing, ... và nhiều trang lớn khác họ đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho dịch vụ của họ không ? Nếu bạn là một lập trình viên, nhà phát triển các dịch vụ internet hay những người yêu thích máy tính có thể bạn sẽ có lúc thắc mắc...
Top