lập trình | Page 2 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

lập trình

  1. Administrator

    Những trang web lớn nhất thế giới đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho hệ thống của mình ?

    Bạn có bao giờ tò mò Google, Youtube, Facebook, Twitter, Yahoo, Bing, ... và nhiều trang lớn khác họ đang sử dụng ngôn ngữ lập trình nào cho dịch vụ của họ không ? Nếu bạn là một lập trình viên, nhà phát triển các dịch vụ internet hay những người yêu thích máy tính có thể bạn sẽ có lúc thắc mắc...
Top