Youtube có thêm tính năng “ổn định âm lượng“ trên các nền tảng di động | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Youtube có thêm tính năng “ổn định âm lượng“ trên các nền tảng di động

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Youtube có thêm tính năng “ổn định âm lượng“ trên các nền tảng di động
Vừa qua người dùng phát hiện Youtube đã âm thầm thử nghiệm tính năng “Ổn định âm lượng“. Tính năng này rõ là một trải nghiệm tuyệt vời khi bạn không còn phải lo ngại mỗi video có âm thanh lớn nhỏ khác nhau.

Xem tiếp...
 


Top