Hỏi/ Thắc mắc - Xoá mục More Videos phiền toái khi xem video trên Youtube | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Xoá mục More Videos phiền toái khi xem video trên Youtube

5Characters

Rìu Sắt
Chào các bạn <3
Youtube hay hiện cái mục More Videos che mất nội dung gây khó chịu khi xem video. Xin các bạn giúp mình bỏ hiển thị cái mục này đi với.


Screenshot-29.png
 

jacjochay12

Búa Đá
Mình xem Youtube đôi khi cũng hiện danh sách các video gợi ý như vậy, lúc đó mình tắt (nút X ở cuối danh sách video gợi ý) thì lần sau nó không hiện More Videos lên nữa, bạn thử xem.
 


Top