Xét tuyển đại học bằng IELTS: 'Tấm vé thông hành' còn nhiều bất cập | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Xét tuyển đại học bằng IELTS: 'Tấm vé thông hành' còn nhiều bất cập

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Xét tuyển đại học bằng IELTS: 'Tấm vé thông hành' còn nhiều bất cậpVừa qua, một trường đại học thống kê, năm 2023, 11.000 hồ sơ đăng ký xét tuyển có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Việc các trường chuộng IELTS và thí sinh đổ xô săn chứng chỉ khiến nhiều người băn khoăn xét tuyển như vậy dễ dãi hay hợp thời đại?

Continue reading...
 


Top