Hỏi/ Thắc mắc - Webcam laptop bị hỏng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Webcam laptop bị hỏng

thanhthientd

Live Loving As Jesus
Bạn vào https://turncameraon.com/ test thử xem sao nhé, nếu vẫn không được phải mang ra tiệm thay webcam mới thôi bạn.
 

ducminh192

Gà con
bác kiểm tra trong device manage xem có driver cam chưa , nếu chưa có thì lên trang chủ tải về , còn nếu có rồi thì khả năng cam lỗi ,
mua camera ngoài dùng bác nhé
 


Top