WBG bại trận, HLV Daeny lặp lại "chiêu cũ" từng áp dụng tại T1 | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

WBG bại trận, HLV Daeny lặp lại "chiêu cũ" từng áp dụng tại T1

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
(Tổ Quốc) - HLV Daeny bị cho là vẫn chưa bỏ thói quen cũ dù hiện đang huấn luyện đội tuyển có nhiều người hâm mộ bậc nhất LPL.

Continue reading...
 


Top