VinSmart đang sản xuất điện thoại cho một nhà mạng Mỹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

VinSmart đang sản xuất điện thoại cho một nhà mạng Mỹ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
VinSmart được một nhà mạng Mỹ đặt hàng gần 2 triệu smartphone. Lô hàng đầu tiên xuất khẩu đi Mỹ gắn thương hiệu của đối tác.

Continue reading...
 


Top