Hỏi/ Thắc mắc - Về dây cáp Sata 3 (6Gb/s)? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Hỏi/ Thắc mắc Về dây cáp Sata 3 (6Gb/s)?

dragonking91

Rìu Chiến
ở HCM thì ghé mình cho
 

malemkhoang

Rìu Chiến
6e89ef1e396a5068e885170d31414850

Giao diện SATA I (phiên bản 1.x), chính thức được gọi là SATA 1.5Gb / s, là giao diện SATA thế hệ đầu tiên chạy ở tốc độ 1,5 Gb / s. Thông lượng băng thông, được hỗ trợ bởi giao diện, lên tới 150MB / s.

Giao diện SATA II (phiên bản 2.x), chính thức được gọi là SATA 3Gb / s, là giao diện SATA thế hệ thứ hai chạy ở tốc độ 3.0 Gb / s. Thông lượng băng thông, được hỗ trợ bởi giao diện, lên tới 300MB / s.

cbsa0120rel.jpg

Giao diện SATA III (phiên bản 3.x), chính thức được gọi là SATA 6Gb / s, là giao diện SATA thế hệ thứ ba chạy ở tốc độ 6.0Gb / s. Thông lượng băng thông, được hỗ trợ bởi giao diện, lên tới 600MB / s. Giao diện này tương thích ngược với giao diện SATA 3 Gb / s.

giga-asus-sata-iii-02.jpg

Thông số kỹ thuật của SATA II cung cấp khả năng tương thích ngược với chức năng trên các cổng SATA I. Thông số kỹ thuật của SATA III cung cấp khả năng tương thích ngược với chức năng trên các cổng SATA I và SATA II. Tuy nhiên, tốc độ tối đa của ổ đĩa sẽ chậm hơn do giới hạn tốc độ thấp hơn của cổng.

Ví dụ: SSD SanDisk Extreme, hỗ trợ giao diện SATA 6Gb / s và khi được kết nối với cổng SATA 6Gb / s, có thể đạt tốc độ đọc tuần tự và tốc độ ghi tuần tự lên tới 550 / 520MB / s. Tuy nhiên, khi ổ đĩa được kết nối với cổng SATA 3 Gb / s, nó có thể đạt tốc độ đọc tuần tự và tốc độ ghi tuần tự lên tới 285 / 275MB / s.
 


Top