Turbine 15 MW ngoài khơi tự di chuyển đến nơi có gió | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Turbine 15 MW ngoài khơi tự di chuyển đến nơi có gió

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Turbine gió của X1 Wind có giàn hình kim tự tháp kèm theo hệ thống phao nổi cho phép cấu trúc di chuyển tới nơi gió thổi, nhờ đó sản xuất điện gần như liên tục.

Continue reading...
 


Top