Chia sẻ - Truy cập nhanh hàng loạt thiết lập Windows | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Chia sẻ Truy cập nhanh hàng loạt thiết lập Windows

KickAss

❀ ❀ ❀
GodMode "Chế độ thần thánh" trong Windows.

1. Ngoài màn hình Desktop > Tạo folder mới, với tên là:

Mã:
GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}


2. Double click vào icon giống Control Panel vừa mới được tạo ra (từ folder mới nói trên) để truy cập hàng loạt thiết lập Windows:

godmode-1.png


Enjoy.
 
Sửa lần cuối:

meebo

Rìu Vàng Đôi
Đã thử và thành công.
Dùng thủ thuật này trên windows 8 đở phải mò mẩm với giao diện stupid của nó biết bao nhiêu.
 


Bài Viết Mới

Top