Trưởng thôn U50 đỗ tốt nghiệp THPT: 'Tôi sẽ đăng ký vào đại học' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Trưởng thôn U50 đỗ tốt nghiệp THPT: 'Tôi sẽ đăng ký vào đại học'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trưởng thôn U50 đỗ tốt nghiệp THPT: 'Tôi sẽ đăng ký vào đại học'Ông Đặng Văn Ảnh (46 tuổi, Trưởng thôn Liên Tài Năng, xã Tùng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa biết tin đỗ tốt nghiệp THPT. Ông cho biết: Tôi sẽ đăng ký học trường đại học phù hợp với khả năng.

Continue reading...
 


Top