Trường Đại học CMC - trải nghiệm môi trường doanh nghiệp ngay trên giảng đường | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Trường Đại học CMC - trải nghiệm môi trường doanh nghiệp ngay trên giảng đường

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Trường Đại học CMC - trải nghiệm môi trường doanh nghiệp ngay trên giảng đườngHạn chế kỹ năng, thiếu kinh nghiệm là nguyên nhân khiến nhiều sinh viên mới tốt nghiệp khó khăn khi tìm kiếm việc làm. Những cơ hội trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp là điều thiết yếu. Và đây cũng chính là định hướng của Trường Đại học CMC.

Continue reading...
 


Top