Trung Quốc khoan giếng sâu hơn 10.000 m thăm dò khí tự nhiên | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Trung Quốc khoan giếng sâu hơn 10.000 m thăm dò khí tự nhiên

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Công ty Mỏ Dầu Khí Tây Nam PetroChina bắt đầu khoan giếng Shendi Chuanke-1 ở bồn địa Tứ Xuyên với độ sâu thiết kế là 10.520 m hôm 20/7.

Continue reading...
 


Top