Triển khai Đề án Đổi mới hoạt động đo lường | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Triển khai Đề án Đổi mới hoạt động đo lường

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Đề án 996 về tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

Continue reading...
 


Top