Thủ khoa thi tốt nghiệp ở Nghệ An: 'Nhà làm ruộng, không có điều kiện học thêm' | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thủ khoa thi tốt nghiệp ở Nghệ An: 'Nhà làm ruộng, không có điều kiện học thêm'

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thủ khoa thi tốt nghiệp ở Nghệ An: 'Nhà làm ruộng, không có điều kiện học thêm'Nữ sinh Phan Thị Thu Thủy học sinh Trường THPT Kim Liên là thủ khoa khối A1 kỳ thi tốt nghiệp THPT ở Nghệ An. Gia đình khó khăn, không có điều kiện đi học thêm, nữ sinh tự học và giành thành tích ấn tượng.

Continue reading...
 


Top