Thủ khoa khối B00 ở Thanh Hóa muốn làm bác sĩ để thực hiện ước mơ của mẹ | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thủ khoa khối B00 ở Thanh Hóa muốn làm bác sĩ để thực hiện ước mơ của mẹ

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thủ khoa khối B00 ở Thanh Hóa muốn làm bác sĩ để thực hiện ước mơ của mẹ“Trước đây, mẹ em thi đỗ vào Trường ĐH Y nhưng gia đình khó khăn nên phải từ bỏ ước mơ. Em thi ngành y để thực hiện ước mơ của mẹ và cũng mong muốn sau này có thể chữa bệnh cho mọi người, nhất là người nghèo”, Quân nói.

Continue reading...
 


Top