Thoả thuận trị giá 12 tỷ USD của Google - Apple | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Thoả thuận trị giá 12 tỷ USD của Google - Apple

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Mỗi năm Google trả cho Apple 12 tỷ USD, bằng 1/5 tổng lợi nhuận mỗi năm của Apple, để được là công cụ tìm kiếm độc quyền trên iPhone.

Continue reading...
 


Top