Thiếu gần 700 giáo viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ nói gì? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thiếu gần 700 giáo viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ nói gì?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thiếu gần 700 giáo viên, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Cần Thơ nói gì?Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP Cần Thơ thừa nhận TP đang thiếu hàng trăm giáo viên, trong đó nguyên nhân do chế độ tiền lương thấp.

Continue reading...
 


Top