Thí sinh điểm cao ngất nhưng 'dính' 0 môn tiếng Anh, Sở GD-ĐT Nam Định nói gì? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Thí sinh điểm cao ngất nhưng 'dính' 0 môn tiếng Anh, Sở GD-ĐT Nam Định nói gì?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Thí sinh điểm cao ngất nhưng 'dính' 0 môn tiếng Anh, Sở GD-ĐT Nam Định nói gì?Theo thông tin từ phía nhà trường, các thí sinh có điểm xét tuyển đại học cao nhưng 'dính' điểm 0 tiếng Anh do các em thuộc diện được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Continue reading...
 


Top