Tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong dự báo và phòng chống cháy rừng | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong dự báo và phòng chống cháy rừng

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Tận dụng sức mạnh của trí tuệ nhân tạo trong dự báo và phòng chống cháy rừngĐể xử lý tình trạng cháy rừng diễn ra ngày một thường xuyên tại Türkiye, một sáng kiến đã được giới thiệu vào tháng 1/2022, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện dự đoán và phòng chống cháy rừng.

Xem tiếp...
 


Top