Chia sẻ - Tài liệu C/C++ mà tôi thấy hay - VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Chia sẻ Tài liệu C/C++ mà tôi thấy hay

boyfriend

Búa Gỗ
Tài liệu C/C++Đây sẽ là topic tôi up tài liệu về C/C++, tôi muốn nó có một nơi lưu trữ lâu dài và bất cứ ai cũng có thể xem và tải về phục vụ cho học tập của bản thân. Ngành CNTT thì tài liệu rất đồ sộ, chỉ quan trọng bạn có kiếm ra tài liệu hay hay không thôi, cũng vì nhiều nên có quá nhiều sự lựa chọn, mà quá nhiều sự lựa chọn thì hay mất lý trí. Tài liệu tôi chia sẻ lên đây là đã chọn lọc, với tôi là tôi thấy hay, còn với các bạn thì không chắc, đọc hợp văn phong thì hiểu, không hợp thì kiếm người khác. Những tài liệu tôi upload lên sẽ chia làm 2 phần, bao gồm Tài liệu Tiếng Việt và Tài liệu Tiếng Anh và được lưu trữ ở nhiều host khác nhau để các bạn có thể tải về nhanh nhất phòng khi đứt cáp, kèm theo link reup là link gốc nếu tôi tìm được link gốc của nó. Tôi sẽ up lên đây nếu tôi tìm tài liệu tôi cho là hay, cái này chủ yếu là nguồn lưu trữ lâu dài cho tôi không phải cho các bạn, nhưng nếu nó cũng giúp ích được cho các bạn thì các bạn cũng vui.

Tài liệu Tiếng Việt:
Tài liệu Tiếng Anh:
Copyright Disclaimer:
This site does not store any files on its server. We only index and link to content provided by other sites. Please contact the content providers to delete copyright contents if any and email us, we'll remove relevant links or contents immediately.

Tuyên bố miễn trừ bản quyền:
Trang web này không lưu trữ bất kỳ tệp nào trên máy chủ của nó. Chúng tôi chỉ lập chỉ mục và liên kết đến nội dung được cung cấp bởi các trang web khác. Vui lòng liên hệ với các nhà cung cấp nội dung để xóa nội dung bản quyền nếu có và gửi email cho chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa các liên kết hoặc nội dung có liên quan ngay lập tức.
 
Sửa lần cuối:
Top