Sau 15 năm, người dùng MS Office mới nhận được điều này | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Sau 15 năm, người dùng MS Office mới nhận được điều này

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Sau 15 năm, người dùng MS Office mới nhận được điều này
Microsoft đang thay thế phông chữ mặc định Calibri của mình bằng Aptos, một kiểu chữ sans-serif mới lấy cảm hứng từ kiểu chữ Thụy Sĩ giữa thế kỷ 20.

Xem tiếp...
 


Top