Samsung Electronics đang mất đà tăng trưởng? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Samsung Electronics đang mất đà tăng trưởng?

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Samsung Electronics đang mất đà tăng trưởng?Khi các mảng kinh doanh bán dẫn, smartphone, gia dụng đều đi lùi, ban lãnh đạo Samsung dường như chưa tìm được chiến lược vượt khó.

Xem tiếp...
 


Top