Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ là thủ khoa khối A1 tỉnh Thái Bình | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ là thủ khoa khối A1 tỉnh Thái Bình

VNZ-ROAD

NEXTVNZ
Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ là thủ khoa khối A1 tỉnh Thái BìnhĐặng Lê Nguyên Vũ, Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2022 đạt tổng điểm 28,95 khối A1 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh), là thủ khoa khối này ở Thái Bình và xếp thứ 11 cả nước năm 2023.

Continue reading...
 


Top