Ôtô lùi húc vào xe khác rồi bỏ đi | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ôtô lùi húc vào xe khác rồi bỏ đi

VNZ-Relax

Suppervisor Mod
Xoay ngang đường, lái xe lùi mạnh vào phần đầu một chiếc xe đang đỗ nhưng không dừng lại, hôm 1/4 tại phố Tôn Đản.

Xem tiếp...
 


Top