Ôtô dừng giữa đường cao tốc suýt gây tai nạn liên hoàn | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ôtô dừng giữa đường cao tốc suýt gây tai nạn liên hoàn

VNZ-Relax

Suppervisor Mod
Chiếc xe cỡ A bất ngờ phanh gấp và đánh lái chéo ở làn đường cho phép chạy tốc độ 90 km/h, hôm 17/7 tại đường Võ Nguyên Giáp.

Xem tiếp...
 


Top