Ôtô đâm xe máy tạt đầu - xe nào sai? | VN-Zoom | Cộng đồng Chia Sẻ Kiến Thức Công Nghệ và Phần Mềm Máy Tính

Adblocker detected! Please consider reading this notice.

We've detected that you are using AdBlock Plus or some other adblocking software which is preventing the page from fully loading.

We need money to operate the site, and almost all of it comes from our online advertising.

If possible, please support us by clicking on the advertisements.

Please add vn-z.vn to your ad blocking whitelist or disable your adblocking software.

×

Ôtô đâm xe máy tạt đầu - xe nào sai?

VNZ-Relax

Suppervisor Mod
Lái xe ôtô giảm tốc độ để dừng chờ đèn đỏ thì một phụ nữ điều khiển xe máy rẽ ngang đầu, tại ngã tư Bùi Bằng Đoàn.

Xem tiếp...
 

nokia7650

Búa Đá
95% là lỗi của xe máy vì chuyển hướng đột ngột.
5% còn lại là lỗi của xe ô tô khi không làm chủ ga.
Có lẽ trường hợp này cả 2 đều muốn đi qua giao lộ nhanh vì đèn xanh chỉ còn 2-3s.
 


Top